"นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจดี สั่งคมดี และสิ่งแวดล้อมดี บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สิบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม"

สำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน


หมู่ที่ 12 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย

จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์/แฟกซ์ : 045 - 210820

Email : tessabannajan@hotmail.com

 

ติดต่อเรา

ชื่อ-นามสกุล
อีเมล์ผู้ส่ง
เรื่อง
ข้อความ