"นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจดี สั่งคมดี และสิ่งแวดล้อมดี บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สิบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม"

ร้องเรียน-ร้องทุกข์


ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้