"นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจดี สั่งคมดี และสิ่งแวดล้อมดี บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สิบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม"


คณะผู้บริหาร

Responsive image

นายนันท์ บุญยิ่ง

นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

Responsive image

นายบุญหลาย จูมะณีย์

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

Responsive image

นายเจษฎากร ศรีแจ่ม

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

Responsive image

นายสัมภาษณ์ โกสม

เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

Responsive image

นางแปลง เซเฟอร์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาจาน