"นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจดี สั่งคมดี และสิ่งแวดล้อมดี บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สิบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม"


สมาชิกสภาเทศบาล

Responsive image

นายเสรี ดอกพุฒ

ประธานสภา

Responsive image

นายบัวกัน ธานี

รองประธานสภา

Responsive image

นายทองอินทร์ คำหาญ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

Responsive image

นายอำพันธ์ ศรีหัน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

Responsive image

นายหงษ์ ลิ้มทอง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

Responsive image

นายขวัญชัย ประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

Responsive image

นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

Responsive image

นายชัยมงคล คันธะศร

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

Responsive image

นายเลิศ แสนคำ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

Responsive image

นายสมชัย พรมสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

Responsive image

นายเคน พิณทอง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

Responsive image

นายบำรุง ปั่นทองหลาง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2