"นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจดี สั่งคมดี และสิ่งแวดล้อมดี บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สิบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม"


สำนักปลัด

Responsive image

นายพรสวรรค์ สุขยิ่ง

รองปลัดเทศบาลตำบลนาจาน รักษาราชการแทนปลัดฯ

Responsive image

จ่าเอกสมชาย ทองทรัพย์

หัวหน้าสำนักปลัด

Responsive image

นางสาวกมลลักษณ์ รูปใหญ่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Responsive image

นางปัณณภัสร์ มาลัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Responsive image

นายสมปอง พิมมา

นักพัฒนาชุมชน

Responsive image

นางสาวลักขณา สร้อยโคกสูง

ผช.นักทรัพยากรบุคคล

Responsive image

นางสาวจิรสุดา จรูญภักดิ์

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

Responsive image

นางสาวรัตนาพร คูณพงษ์

ผช.นักพัฒนาชุมชน

Responsive image

นายปฏิวัติ โกสม

ผช.ป่องกันและบรรเทาสาธารภัย

Responsive image

นางสาวยุภาดา จูมะณีย์

ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์

Responsive image

นางสาวมุกดา ดวงดี

ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Responsive image

นายไกรสร หาลวย

พนักงานขับรถยนต์

Responsive image

นายศรชัย ทองแจ่ม

นักการภารโรง

Responsive image

นางศิราพัฒน์ สร้อยสิงห์

คนงานทั่วไป

Responsive image

นายสุวรรณ ทานุมา

ลูกจ้าง

Responsive image

นายเอกชัย บุญยิ่ง

ลูกจ้าง