"นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจดี สั่งคมดี และสิ่งแวดล้อมดี บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สิบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม"


กองคลัง

Responsive image

นายพิเชฐ อุทธามาตย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

Responsive image

นายวีระศักดิ์ บุญลอย

ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

Responsive image

นางสาวจันทรา คัดทะรินทร์

ผช.นักวิชาการพัสดุ

Responsive image

นางสาวณัฐนิชา ศรีภักดี

ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Responsive image

นางสาวทัศวรรณ พันธ์นาค

ลูกจ้าง

Responsive image

นางสาววรกัญญา ทะนานคำ

ลูกจ้าง