"นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจดี สั่งคมดี และสิ่งแวดล้อมดี บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สิบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม"


กองการศึกษา

Responsive image

นายถวิล ประทุมมา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Responsive image

นางสาววัชรีวรรณ ขันทอง

นักวิชาการศึกษา

Responsive image

นางสาวจิรัตดา หวังดี

นักสันทนาการชำนาญการ

Responsive image

สิบเอกธนากร ดวงบุปผา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Responsive image

นางพุทธา สมเพ็ชร

ผช.นักวิชาการศึกษา

Responsive image

นางสุุดารัตน์ พลโสภา

ครู

Responsive image

นางเมตตา ประเสริฐ

ครู

Responsive image

นางจินตนา วุฒวัณณะ

ครู

Responsive image

นางสาวอังคณา หวังดี

ครู

Responsive image

นางสาวสุลักษดา สร้อยฟ้า

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

Responsive image

นางสาวลำดวน สายคำ

คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็กเล็ก)

Responsive image

นางสาวสุภาพร ขันทอง

คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็กเล็ก)

Responsive image

นางพิมพ์หทัย เชื้อสกล

คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็กเล็ก)

Responsive image

นางสาวนิตยา แสนคำ

ลูกจ้าง

Responsive image

นางวิลาวรรณ์ เดชคำภู

ลูกจ้าง