"นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจดี สั่งคมดี และสิ่งแวดล้อมดี บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สิบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม"


กองช่าง

Responsive image

จ่าเอกสมชาย ทองทรัพย์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

Responsive image

นางฉันทนา ศรีหัน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน