"นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจดี สั่งคมดี และสิ่งแวดล้อมดี บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สิบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม"

วิสัยทัศน์ (Vision)


นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม

เศรษฐกิจดี สังคมดี และสิ่งแวดล้อมดี

บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมมาภิบาล

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม