"นาเยียน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจดี สั่งคมดี และสิ่งแวดล้อมดี บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สิบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรม"

พันธกิจ (Mission)


1. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบการบริหารงานด้วยเทคโลโลยี

3. พัฒนา และส่งเสริมอาชีปประชาชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาบุคคลทุกระดับอย่างเป็นระบบ

5. ส่งเสริมศักยภาพชีวิตของประชาชน