messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
folder ราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.127-015 สายบ้านนาประุชุมหมู่ที่ 7 ถึงบ้านนาจาน หมู่ที่ 5 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศ เทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๒๗-๐๑๕ สายบ้านนาประชุม หมู่ที่ 7 ถึงบ้านนาจานหมู่ที่ 5 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 127-015 สายบ้านนาประชุมหมู่ที่ 7 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อม บ้านนาจาน หมู่ที่ 5 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมสะพานไม้ห้วยสะเดาะตอนล่าง ซอยกุดอีก่า บ้านนาประชุม หมู่ที่ 7 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 112 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.127 - 010 บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 (เชื่อมบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประทาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.127 010 บ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 (เชื่อมบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประทาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 112 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ. 127-001 บ้านนาเยีย หมู่ที่ 1 (เชื่อมบ้านนาดีหมู่ที่ 3 ตำบลนาดี) อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 135 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ 127-007 บ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย (เชื่อมบ้านโนนย่านาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 118 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.127-003 ( เชื่อมบ้านนาดู หมู่ที่ 6 9ตำบลนาดี) อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 134 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 127-009 บ้านโนนพัฒนาหมู่ที่ 10 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 104 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านนาเยีย(นาเยีย - นาดี) ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 162 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี(สายหนองกุง - หุบพระเจ้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 142 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศราคากลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (สายหนองกุง-หุบพระเจ้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 111 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาเยีย (นาเยีย-นาดี) ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อม ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 105 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.127-008 สายบ้านป่ายู หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 142 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.127 - 008 สายบ้านป่ายู หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเยีย บ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 114 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.127-006 สายบ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อมบ้านเลิงบาก อำเภอพิบูลมังสาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 166 |
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.127 - 006 สายบ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย เชื่อมบ้านเลิงบาก อำเภอพิบูลมังสาหาร บ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 111 |
Copy of ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านนาเยีย ซอยสุขสวัสดิ์ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 156 |
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านนาเยีย ซอยพ่อสาย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 148 |
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านป่ายู ซอยดงคำใหญ่ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 165 |
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3

× เทศบาลตำบลนาจาน