messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group สภาเทศบาล
นายสัมภาษณ์ โกสม
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 08 3126 8011
นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 09 4873 7649
นายยุคเดช ทะคำสอน
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 08 9716 9968
นายคำดี คันธะศร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 09 9387 7353
นายประไพร ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 09 5087 0184
นางบุปผา มาคะจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 08 5314 5350
นายสัมภาษณ์ โกสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 08 3126 8011
นายสุนทร บุญยิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 09 9134 8755
นายขวัญชัย ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 08 7635 8890
นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 09 4873 7649
นายพรวิชัย อ่างแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 08 0827 0702
นายบำรุง ปั่นทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 08 7241 4041
นางละเอียด เงินงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 09 6803 9978
นายสุวรรณ นีระมนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 08 1966 0709
นายไพศาล มาลาสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 09 6210 2230

× เทศบาลตำบลนาจาน