เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายยุคเดช ทะคำสอน
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน
โทร : 08 9716 9968
นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 06 3854 5699
นางสาวพรผกา ขันคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 6870 1429
นายชิงชัย ราชริวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 3741 6813
นายชิงชัย ราชริวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 3741 6813


× เทศบาลตำบลนาจาน