เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
group กองการศึกษา
นายชิงชัย ราชริวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 3741 6813
นางสาวจิรัตดา หวังดี
นักสันทนาการ ชำนาญการ
นางสาววัชรีวรรณ ขันทอง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสุดารัตน์ พลโสภา
ครูชำนาญการ
นางจินตนา วุฒวัณณะ
ครูชำนาญการ
นางเมตตา ประเสริฐ
ครูชำนาญการ
นางสาวอังคณา หวังดี
ครู
นางสาวสุภาพร ขันทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวสุลักษดา สร้อยฟ้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพิมพ์หทัย ยาเสร็จ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอริษา พันธ์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอริศรา ประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร พันธ์นาค
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยะดา ทองลาด
จ้างเหมาบริการ


× เทศบาลตำบลนาจาน