messager
 
เทศบาลตำบลนาจาน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
หัวสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (สคร.10) อุบลราชธานี ตามกำหนดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรวจเตือนเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 67 [14 เมษายน 2567]
จัดกิจกรรม #โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [14 เมษายน 2567]
ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์จากท่านนายอำเภอนาเยีย และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล [10 เมษายน 2567]
ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอขอขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม [5 เมษายน 2567]
ศึกษาดูงานระบบการบริหารการจัดการงานจัดเก็บประปา ณ เทศบาลตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี [5 เมษายน 2567]
เดินทางไปส่งหนังสือขอแยกพื้นที่บางส่วน หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 8 ของเทศบาลตำบลนาจานเพื่อไปรวมกับเทศบาลตำบลนาเยีย ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [27 มีนาคม 2567]
ลงพื้นที่แก้งใหญ่เทศบาลตำบลนาจาน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิด#โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก้งใหญ่เทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [27 มีนาคม 2567]
โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [27 มีนาคม 2567]
โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาจาน ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประชุม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนพัฒนา) [22 มีนาคม 2567]
กิจกรรม การออกมาตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน / นม และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาจาน [15 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - 10 (ทั้งหมด 215 รายการ)

× เทศบาลตำบลนาจาน